Promocja konsumencka: Łomżing- Męska Rzecz!

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PRODUKTÓW MARKI „Męska Rzecz” POD NAZWĄ: „Łomżing – Męska Rzecz!” § 1 Definicje i cel promocji 1. Organizatorem akcji promocyjnej produktów marki „Męska Rzecz” pod nazwą „Łomżing – Męska Rzecz!” jest Agencja Promocyjno-Reklamowa VECTRA z siedzibą w Borku Wielkopolskim 63-810, ul. Dworcowa 36, NIP: 6961107417, zwana dalej „Organizatorem”. 2. Akcja promocyjna, o której mowa jest w § 1 ust. 1 zwana jest dalej „Promocją”, niniejszy regulamin – „Regulaminem”, produkty marki „Męska Rzecz” – „Produktami Promowanymi”, a produkty marki „Łomża Export” – „Produktami Gratisowymi”. 3. Celem Promocji jest zwiększanie rozpoznawalności marki Produktów Promowanych, kształtowanie ich wizerunku oraz zwiększenie wolumenu ich sprzedaży. § 2 Czas, miejsce i mechanizm Promocji 1. Promocja prowadzona jest na części terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wg uznania Organizatora. 2. Promocja prowadzona jest w kanale punktów sprzedaży detalicznej (sklepów spożywczych), wytypowanych przez Organizatora, w okresie od dnia 10 czerwca 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r. Promocja może zostać zakończona przez Organizatora wcześniej (w całości lub w poszczególnych sklepach), w tym na skutek wyczerpania zapasu Produktów Gratisowych (w całości lub w zakresie dostępności w danym sklepie). O zakończeniu Promocji w danym sklepie informuje personel sklepu. Promocja może zostać przedłużona wyłącznie na skutek niewyczerpania zapasu Produktów Gratisowych. 3. Promocja prowadzona jest na zasadach sprzedaży premiowej, w oparciu o jednorazowy zakup Produktów Promowanych w ilości 2 sztuk. Za jednorazowy zakup takiej ilości Produktów Promowanych uczestnik otrzymuje Produkt Gratisowy w postaci jednej puszki piwa marki „Łomża Eksport”. 4. Promocja skierowana jest wyłącznie do pełnoletnich osób fizycznych (mających ukończone 18 lat), posiadających zdolność do czynności prawnych, dokonujących zakupu produktów objętych Promocją w sklepie, jako konsumenci w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (zwanych dalej „Uczestnikami”). Z udziału w Promocji wyłączeni są, pracownicy i przedstawiciele Organizatora i zleceniodawcy Promocji (spółki Makarony Polskie S.A.), pracownicy, jak również bezpośrednio zaangażowani w przygotowanie Promocji pracownicy którejkolwiek z agencji bądź firm współpracujących z Organizatorem oraz członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób. Przez „członków najbliższej rodziny” rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, partnerów życiowych. Z Promocji wyłączone są również osoby dokonujące zakupu Produktów Promowanych w stanie wskazującym na to, że są nietrzeźwe (sprzedawca ma prawo odmówić wydania Produktu Gratisowego). 5. Produkt Gratisowy może być otrzymany jedynie bezpośrednio (niezwłocznie) po dokonaniu zakupu. W razie nie odebrania Produktu Gratisowego bezpośrednio (niezwłocznie) po dokonaniu zakupu, prawo do jego otrzymania przepada. 6. Przed wzięciem udziału w Promocji Uczestnik powinien upewnić się u personelu sklepu, że Produkt Gratisowy jest aktualnie dostępny w Promocji. Jeśli tego nie uczyni, a okaże się, że aktualnie Produkt Gratisowy nie jest w danym sklepie dostępny, Organizator nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności (obecność w sklepie materiałów informujących o Promocji nie przesądza o dostępności Produktu Gratisowego w danym momencie w ilości umożliwiającej ich wydawanie wszystkim Uczestnikom). 7. Produktu Gratisowego nie podlega wymianie na równowartość pieniężną, ani produkt gratisowy innego typu. 8. Uczestnik nie może przenieść prawa do otrzymania Produktu Gratisowego na osobę trzecią. § 3 Reklamacje 1. Uczestnikom przysługuje prawo wnoszenie reklamacji do Organizatora w ciągu 7 dni od dokonania zakupu Produktów Promowanych, lecz nie później niż do zakończenia Promocji. 2. Reklamację zgłasza się listem poleconym na adres Organizatora. Decyduje data stempla pocztowego. 3. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania i informuje Uczestnika listem poleconym o sposobie jej załatwienia. 4. Uczestnik niezadowolony ze sposobu załatwienia reklamacji może skierować sprawę do sądu powszechnego. § 4 Postanowienia końcowe 1. Zasady przeprowadzania Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. 2. Udział Uczestnika w Promocji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w dowolnym momencie, o ile nie spowoduje to pogorszenia warunków uczestnictwa w Promocji. 4. Wszelkie materiały promocyjne mają charakter wyłącznie informacyjny. 5. Regulamin publikowany jest na stronie internetowej pod adresem: www.meska-rzecz.com.pl 6. Oryginalny egzemplarz Regulaminu jest dostępny w siedzibie Organizatora. Egzemplarze ewentualnie znajdujące się sklepach uczestniczących mają walor wyłącznie informacyjny. Walor wyłącznie informacyjny ma również regulamin dostępny na stronie internetowej pod adresem: www.meska-rzecz.com.pl.